Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VEGAN TODAY

Adres: Poortland 196
1046BD Amsterdam
Nederland
E-mail: info@vegan-today.com
Kamer van Koophandel: 71110135
BTW NL002402830B74

 
 
1.       Toepasselijkheid
 
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Vegan Today, verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2
In deze algemene voorwaarden wordt met “de Klant” bedoeld: iedere (rechts) persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.  

1.3    
De website van Vegan Today, is te vinden onder de URL: www.vegan-today.com 

1.4    
Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.5    
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en dwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Vegan Today, met betrekking tot de erin opgenomen materie. 

2.       Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1    
De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Vegan Today, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.  

2.2    
In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van producten betreft, dan is dit abonnement per week opzegbaar door zowel de Klant alsmede Vegan Today. Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 6 dagen voor de levering van het eerstvolgende product. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst; pauzeren of aanpassen van de bestelling van het Product. Voor het bestellen zonder abonnement er is geen mogelijkheid om te annuleren of geld terug te vragen door de Klant wanner de bestelling is geplaatst en betaald. 

2.3    
Vegan Today garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Vegan Today hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan de Klant laten weten.  

2.4    
Vegan Today behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.  
 
 

3.       Uitvoering van de overeenkomst 

3.1    
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 

4.       Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht Vegan Today

4.1    
Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen zijn inclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.  

4.2    
Vegan Today is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.  

4.3    
Door de Klant kunnen de verschuldigde bedragen op worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.vegan-today.com. Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door u opgegeven betaalmethode.  

4.4    
Vegan Today kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.  

4.5    
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Vegan Today is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.  

4.6    
Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.  

4.7    
De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de(order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de Klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.  

4.8    
In het geval de Koper een abonnement aangaat is de prijs deze voor het aangegane abonnement. In het geval van verlenging of uitbreiding van het abonnement zal een nieuwe prijs verschuldigd zijn.   

4.9    
De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Vegan Today in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vegan Today worden gecorrigeerd. 
 
4.10  
Vegan Today is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang de Klant niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.11  
Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de Klant tegen gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 
 

5.      Bestelling
 
5.1    
Om online een product aan te kopen dient het product besteld te worden via Vegan Today bestelen page, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen: thuisadres, specifiek afleveradres, … Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.
 

6.      Garantie en conformiteit
 
6.1    
Vegan Today garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Vegan Today verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. 

6.2    
De producten verkocht door Vegan Today zijn verse voedingsmiddelen. Vegan Today doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid  van haar goederen, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk in de koelkast of vriezer te plaatsen om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen. 

6.3    
Vegan Today levert de goederen door middel van gekoelde verzending om zo de kwaliteit van haar goederen zo veel als mogelijk te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, Vegan Today hiervan op de hoogte brengen en hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de goederen nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan Vegan Today per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst. 
Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig in de koelkast plaatsen door de consument kunnen niet verhaald worden op Vegan Today. 

6.4    
De vorderingen van Vegan Today zijn per direct opeisbaar.  
 

7.      Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst
 
7.1    Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden
         producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt
         gemaakt, in welk verband we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Vegan Today
niet
 binden.
 
7.2    Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland (exclusief de eilanden). De bestelde
producten, 
zoals onze boxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet
bestemd voor doorverkoop. 

         Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
 
7.3    Vegan Today verkoopt geen producten aan kinderen onder de achttien (18) jaar.
 
 

8.      Aanbiedingen, kortingscodes en cadeaubonnen
 
8.1    Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld.
 
8.2    Vegan Today biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij 
         activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Vegan Today producten kunnen
ontvangen.

         Zodra de voucher, cadeaubon of kortingscode via de website is verzilverd, is deze niet meer te 
         gebruiken c.q. ongeldig. De algemene voorwaarden zijn direct van toepassing zodra de Voucher  
         toegepast wordt bij het aankopen van een product.
 
8.3    Tot slot doen wij controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt
van de
 50% kortingen op de eerste bestelling. Per huishouden is het slechts mogelijk om één
keer een korting te
 verzilveren.
 
8.4    De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet 
         inwisselbaar voor contanten.
 
8.5    Vegan Today heeft het recht om kortingscodes en vouchers (anders dan een betaalde
cadeaubon) in
 te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor
reden dan ook.

 
8.6    Wij bezorgen overal in Nederland (exclusief de eilanden). Als de overeenkomst een cadeaubon
betreft,
 wordt die via e-mail gestuurd.
 
 

9.      Abonnement

9.1    In het geval de Koper beslist een abonnement aan te gaan met Vegan Today heeft deze de keuze
tussen de volgende mogelijkheden:

         1. Een wekelijks abonnement voor 1-2 personen box.
         2. Een wekelijks abonnement voor 3-4 personen box.

9.2    De Koper beschikt steeds over de mogelijkheid het abonnement te pauzeren. Dit voor één
week, twee weken of onbepaalde duur.
9.3    In het geval de Koper het abonnement wenst te pauzeren dient deze dit ten laatste
6 dagen voor de volgende levering mee te delen aan Vegan Today. Dit via de website > contact
> Wijzingen abonnement: pauzeren of geheel stoppen.
9.4     Indien de Koper het aangegane abonnement wenst stop te zetten kan dit ten laatste 6 dagen
voor de volgende levering. Dit via de website > contact> Wijzingen abonnement: pauzeren of
geheel stoppen.
9.5     Indien de Koper zijn of haar abonnement wenst te wijzigen kan dit ten laatste 6 dagen voor de
volgende levering. Dit via de website > contact >  Wijzigen abonnement: pauzeren of geheel
stoppen.
9.6     Heb u ons niet vóór bovenstaande deadlines geïnformeerd, dan zijn de producten voor uw
volgende box(en) al besteld en ontvang u deze nog eenmalig en betaal u daar ook voor.
9.7     Een abonnement die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar
stopt vanzelf.   
 
 

10.    Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; eigendomsvoorbehoud; overdrachtsrisico
 
10.1  Wij bezorgen op het adres die je in u op onze website als bezorgadres hebt
         opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze tot 4 dagen voor uw  
         bezorging aan ons doorgeeft vóór 23.59 uur. 
 
10.2  U bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door
opgegeven bezorgadres en gedurende het door jouw opgegeven tijdsvenster mogelijk is.
Mocht de 
bezorging niet mogelijk zijn, dan ben u in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de
eventuele kosten 
c.q. schade komen dan voor jouw rekening.
 
10.3  Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst
worden
 voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door voor de deur van de woning
te plaatsen. 
De bezorging op deze wijze komt geheel voor uw risico en Vegan Today is niet
verantwoordelijk voor 
het eventueel bederven of verdwijnen van producten.
 
 

11.    Leveringstermijn
 
11.1  De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn
indicatief. 
Vegan Today zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven
leveringstermijnen te behalen.

11.2  De goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en steeds op dinsdag afgeleverd.

11.3  Het transport van de goederen zal steeds gebeuren op risico van Vegan Today.  

11.4  Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar
het deze producten betreft, over op de Koper.

11.5  Vanaf het moment van ontvangst door de consument dienen de goederen, gezien de aard van
het product, onmiddellijk in de koelkast of in de vriezer, naar gelang het product, opgeslagen te
worden.

 
11.6  De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment
van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. 

         Vegan Today is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer; de Koper een onjuist of 
         verouderd adres opgeeft; niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper; de
Koper 
niet ogenblikkelijk een juist/nieuw adres opgeeft.

11.7  De totale aansprakelijkheid van Vegan Today bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in
geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

11.8  Gezien de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.  
 
 

12.   Informatie over Klant wettelijke herroepingsrecht 
 
12.1  Er is geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren in Europa. Uw
aankoop is dus
 definitief en wordt door Vegan Today niet teruggenomen.

 
  

13.    Klachtenprocedure, klachtenbeleid en reclameren

13.1  Vegan Today doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper
toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Vegan Today
contacteren via e-mail:
 info@vegan-today.com of via het contactformulier op de website. 
          Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.

13.2  Indien u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw klacht hebben behandeld, kun u uw
klacht melden via het 
ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door
de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

13.3  Indien na onderzoek van Vegan Today blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen
aan de Overeenkomst zal Vegan Today met Klant in overleg treden.

13.4  Indien na onderzoek van Vegan Today blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen
aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar.
Mocht 
het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op het uitzoeken
van een 
vervangend Product ter waarde van het Product welke niet bleek te voldoen.
 
 
 
14.    Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom
 
14.1  Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden 
         eigendom van gebruiker, zolang de Klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder
geval 
de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen niet
heeft voldaan.

14.2  De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren. 

14.3  De Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de
eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bewaren
of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening
van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt. 

14.4  De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de
Website berusten bij Vegan Today, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.5  Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-
en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet
octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

14.6  Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de
intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie
zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Vegan Today, haar
toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter 
gaat om privégebruik van het
product zelf.

 
 

15.    Overmacht 

15.1  Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door
gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige
gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.  

15.2  Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan,
onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van
gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen
inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij
toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in
Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van
toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve
levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen
toeleveringsbedrijven van gebruiker, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of
verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet
beschikbaar zijn van de website.  

15.3  Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

15.4  In geval van overmacht is Vegan Today niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat
geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de
overeenkomst definitief ontbinden.

 
 
 
16.    Geschillen en toepasselijk recht

16.1  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.

16.2  Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.   

16.3  Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze
overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de
bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze
overeenkomst is gevestigd.

 
 
 
17.    Verplichtingen van de klant
 
17.1  Alle informatie die u op enig moment aan Vegan Today opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het
bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. 

 
 
18.     Aansprakelijkheid van Vegan Today
 
18.1   Vegan Today is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door u aan ons
          verstrekte onjuiste informatie en u vrijwaart Vegan Today tegen eventuele aanspraken van
derden.

 
18.2   Vegan Today is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door
Vegan 
Today gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en u vrijwaart
Vegan Today
 tegen eventuele aanspraken van derden.
 
18.3   Indien u hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van uw woning of op andere
wijze
 anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor
uw risico.
 Vegan Today is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen
van producten noch
 is Vegan Today aansprakelijk voor door de klant hierdoor mogelijk
geleden schade.

 
18.4   Vegan Today is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder 
          bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij
Vegan
 Today of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer,
rellen of 
optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke
onvoorziene
 omstandigheden bij derden waarvan Vegan Today gebruik maakt bij het uitvoeren
van de overeenkomst. 

 
 
 
19.     Privacybeleid

19.1   Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te
informeren over wat er met uw gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die u kan
vinden op onze site.

 
 
 
20.     Verdachte fraude-accounts
 
20.1   Wij behouden ons het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat
er sprake is van  onjuiste of frauduleuze activiteiten.

 
20.2   Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling of account na onjuiste of frauduleuze
activiteiten
 te beëindigen
.

 
21.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

21.1  Op alle overeenkomsten tussen Vegan Today en de Klant waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2  Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen gebruiker (Vegan Today, rechtsvorm:
eenmanszaak Poortland 196 1046BD Amsterdam. 
info@vegan-today.com  KVK 71110135
Btw: NL002402830B74

21.3  Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig
zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats
van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk
overeenkomt, inhoud, bereik en/of doelstelling.

 

      
22.     Diverse bepalingen

22.1   Indien en voorzover er voor de Bestelprocedure door Vegan Today inloggegevens zijn
verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en
mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de
gevolgen van het 
onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

21.2   Vegan Today is niet aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade die voortkomt uit het
niet juist bewaren, klaarmaken of niet tijdig klaarmaken/verbruiken van de geleverde
producten.

21.3   Vegan Today doet steeds het nodige om duidelijk aan te geven welke producten het levert en
indien nodig zullen de producten voorzien zijn van een ingrediëntenlijst op onze site. Vegan
Today is niet aansprakelijk voor allergieën of intoleranties noch enige gevolgschade hiervan.

21.4   Het niet of laattijdig uitoefenen van de rechten door Vegan Today bij eventuele overtreding
door de Koper, kan niet aanzien noch geïnterpreteerd worden als een verklaring (expliciet of
impliciet in zijn geheel of in een deel) van afstand haar rechten, noch vormt dit een beletsel
voor de uitoefening van deze rechten. Een verklaring van afstand van rechten dient steeds
uitdrukkelijk en schriftelijk gedaan te worden. In het geval er een uitdrukkelijke een
schriftelijke afstand van een recht werd gedaan door Vegan Today in een specifieke
omstandigheid, dan kan dit niet begrepen worden als een afstand van recht voor andere of  toekomstige inbreuken.