Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VEGAN TODAY

E-mail: info@vegan-today.com
Kamer van Koophandel: 71110135
BTW NL002402830B74

 
 
1.       Toepasselijkheid
 
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Vegan Today, verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2
In deze algemene voorwaarden wordt met “de Klant” bedoeld: iedere (rechts) persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.  

1.3    
De website van Vegan Today, is te vinden onder de URL: www.vegan-today.com 

1.4    
Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 

1.5    
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en dwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en Vegan Today, met betrekking tot de erin opgenomen materie. 

2.       Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1    
De op de website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door de Klant kan worden aanvaard hetzij rechtstreeks aan Vegan Today, hetzij door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.  

2.2    
In het geval dat de Overeenkomst een abonnement op de levering van producten betreft, dan is dit abonnement per week opzegbaar door zowel de Klant alsmede Vegan Today. Het abonnement dient opgezegd te worden uiterlijk 6 dagen voor de levering van het eerstvolgende product. Deze deadline geldt ook voor eventuele wijziging van de overeenkomst; pauzeren of aanpassen van de bestelling van het Product. Voor het bestellen van een box zonder abonnement is er geen mogelijkheid om te annuleren of geld terug te vragen door de Klant wanneer de bestelling is geplaatst en betaald. 

2.3    
Vegan Today garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of vergissingen is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Vegan Today hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan de Klant laten weten.  

2.4    
Vegan Today behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.  
 
 

3.       Uitvoering van de overeenkomst 

3.1    
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door gebruiker steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
 

4.       Prijzen en verzendkosten; betaling; opschortingsrecht Vegan Today

4.1    
Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De prijzen van de maaltijdboxen zijn inclusief verzendkosten, mits anders weergegeven.  

4.2    
Vegan Today is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.  

4.3    
Door de Klant kunnen de verschuldigde bedragen worden voldaan via de betaalwijzen aangegeven op de website www.vegan-today.com. Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen. Bestellingen worden in rekening gebracht via de door u opgegeven betaalmethode.  

4.4    
Vegan Today kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.  

4.5    
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Vegan Today is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.  

4.6    
Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie en over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.  

4.7    
De in de aanbiedingen van gebruiker weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order) bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvinden, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de Klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.  

4.8    
In het geval de Koper een abonnement aangaat is de prijs die voor het aangegane abonnement. In het geval van verlenging of uitbreiding van het abonnement zal dezelfde of een nieuwe prijs verschuldigd zijn.   

4.9    
De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Vegan Today in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vegan Today worden gecorrigeerd. 
 
4.10  
Vegan Today is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het leveren van maaltijdboxen, op te schorten indien en zolang de Klant niet (volledig) aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.11  
Onverminderd de overige rechten van gebruiker uit hoofde van dit artikel, is de Klant tegen gebruiker gehouden om de incassokosten te vergoeden die gebruiker heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 
 

5.      Bestelling
 
5.1    
Om online een product aan te kopen dient het product besteld te worden via de Vegan Today bestelpagina, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen: thuisadres of specifiek afleveradres. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.
 

6.      Garantie en conformiteit
 
6.1    
Vegan Today garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Vegan Today verzekert daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. 

6.2    
De producten verkocht door Vegan Today zijn verse voedingsmiddelen. Vegan Today doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid  van haar goederen, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk in de koelkast of vriezer te plaatsen om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen. 

6.3    
Vegan Today levert de goederen door middel van gekoelde verzending om zo de kwaliteit van haar goederen zo veel als mogelijk te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, Vegan Today hiervan op de hoogte brengen en hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de goederen nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan Vegan Today per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst. 
Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig in de koelkast plaatsen door de consument kunnen niet verhaald worden op Vegan Today. 

6.4    
De vorderingen van Vegan Today zijn per direct opeisbaar.  
 

7.      Aanbod; offerte; totstandkoming overeenkomst
 
7.1
Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt, in welk verband we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Vegan Today niet binden.
 
7.2
Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland (exclusief de eilanden) en Vlaanderen. De bestelde producten, 
zoals onze boxen, cadeaubon(nen) en/of andere diensten, zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
 
7.3
Vegan Today verkoopt geen producten aan kinderen onder de achttien (18) jaar.

 
 

8.      Aanbiedingen, kortingscodes en cadeaubonnen
 
8.1
Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld.

 
8.2
Vegan Today biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij 
activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Vegan Today producten kunnen ontvangen. Zodra de voucher, cadeaubon of kortingscode via de website is verzilverd, is deze niet meer te gebruiken c.q. ongeldig. De algemene voorwaarden zijn direct van toepassing zodra de Voucher toegepast wordt bij het aankopen van een product.
 
8.3
De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet 
inwisselbaar voor contanten.
 
8.4
Vegan Today heeft het recht om kortingscodes en vouchers (anders dan een betaalde cadeaubon) in
 te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.
 
8.5
Wij bezorgen overal in Nederland (exclusief de eilanden) en Vlaanderen. Als de overeenkomst een cadeaubon betreft,
 wordt deze via e-mail gestuurd.
 
 

9.      Abonnement

9.1
In het geval de Koper beslist een abonnement aan te gaan met Vegan Today heeft deze de keuze tussen de volgende mogelijkheden:

         1. Een wekelijks abonnement voor een 2 personen box.
         2. Een wekelijks abonnement voor een 4 personen box.

9.2
De Koper beschikt steeds over de mogelijkheid het abonnement te pauzeren. Dit voor één week, twee weken of onbepaalde duur.

9.3
In het geval de Koper het abonnement wenst te pauzeren dient deze dit ten laatste
6 dagen voor de volgende levering mee te delen aan Vegan Today. Dit kan via de profielpagina van de klant op de website van Vegan Today.

9.4
Indien de Koper het aangegane abonnement wenst stop te zetten kan dit ten laatste 6 dagen voor de volgende levering. Dit kan via de profielpagina van de klant op de website van Vegan Today.

9.5
Indien de Koper zijn of haar abonnement wenst te wijzigen kan dit ten laatste 6 dagen voor de volgende levering. Dit kan via de profielpagina van de klant op de website van Vegan Today.

9.6
Heb u ons niet vóór bovenstaande deadlines geïnformeerd, dan zijn de producten voor uw volgende box(en) al besteld en ontvangt u deze nog eenmalig en worden deze dan ook in rekening gebracht.

10.    Bezorging; bezorgingsvoorwaarden; eigendomsvoorbehoud; overdrachtsrisico
 
10.1
Wij bezorgen op het adres dat de klant in op onze website als bezorgadres hebt
 opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer deze tot 6 dagen voor uw bezorging aan Vegan Today wordt doorgegeven.
 
10.2
Klant is verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het
opgegeven bezorgadres en gedurende het opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan is klant in gebreke voor wat betreft de acceptatie.

10.3
Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden
 voldaan door de producten aan te bieden bij buren of deze voor de deur van de woning te plaatsen. De bezorging op deze wijze komt geheel voor risico van de Klant en Vegan Today is niet
verantwoordelijk voor 
het eventueel bederven of verdwijnen van producten.
 
 

11.    Leveringstermijn
 
11.1
De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in de bevestigings-emails zijn indicatief. 
Vegan Today zal zich tot een uiterste inspannen deze leveringstermijnen na te komen.

11.2
De goederen worden geleverd op het door de Klant bij de bestelling opgegeven adres.
Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en steeds op maandag afgeleverd.

11.3
Het transport van de goederen zal steeds gebeuren op risico van Vegan Today.  

11.4
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant.

11.5
Vanaf het moment van ontvangst door de Klant dienen de goederen, gezien de aard van het product, onmiddellijk in de koelkast of in de vriezer, naar gelang het product, opgeslagen te worden.

 
11.6
De Klant of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. 
Vegan Today is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
de Klant een onjuist of verouderd adres opgeeft; niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Klant; de Klant niet ogenblikkelijk een juist/nieuw adres opgeeft.

11.7
De totale aansprakelijkheid van Vegan Today bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

11.8
Gezien de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.  

 
 

12.   Informatie over het wettelijke herroepingsrecht van de Klant
 
12.1
Er is geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren in Europa. De aankoop is dus
 definitief en wordt door Vegan Today niet teruggenomen.

 
  

13.    Klachtenprocedure, klachtenbeleid en reclameren

13.1
Vegan Today doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Klant toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Vegan Today contacteren via e-mail:

info@vegan-today.com of via het contactformulier op de website. 
Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 2 werkdagen te behandelen.

13.2
Indien de Klant niet tevreden is over de manier waarop de klacht is behandeld, kan een klacht worden ingediend via het 
ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

13.3
Indien na onderzoek van Vegan Today blijkt dat de eigenschappen van het Product wel voldoen aan de Overeenkomst zal Vegan Today met de Klant in overleg treden.

13.4
Indien na onderzoek van Vegan Today blijkt dat de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangend Product, mits nog leverbaar. Mocht 
het vervangende Product niet leverbaar zijn, dan heeft de Klant recht op het uitzoeken van een vervangend Product ter waarde van het Product dat niet bleek te voldoen.
 
 
 
14.    Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom
 
14.1
Alle door gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden 
eigendom van gebruiker, zolang de Klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen niet heeft voldaan.

14.2
De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van gebruiker te bewaren. 

14.3
De Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang het eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bewaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen.

14.4
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Vegan Today, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.5
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

14.6
Het is de Klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Vegan Today, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter 
gaat om privégebruik van het product zelf.
 
 

15.    Overmacht 

15.1
Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.  

15.2
Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij gebruiker als bij
toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen
toeleveringsbedrijven van gebruiker, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.  

15.3
Indien gebruiker bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

15.4
In geval van overmacht is Vegan Today niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 
 
 
16.    Geschillen en toepasselijk recht

16.1
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’.

16.2
Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.   

16.3
Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 
 
 
17.    Verplichtingen van de Klant
 
17.1
Alle informatie die de Klant op enig moment aan Vegan Today opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. 

 
 
18.     Aansprakelijkheid van Vegan Today
 
18.1
Vegan Today is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door de Klant
verstrekte onjuiste informatie en vrijwaart Vegan Today tegen eventuele aanspraken van derden.
 
18.2
Vegan Today is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Vegan 
Today gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en de Klant vrijwaart Vegan Today tegen eventuele aanspraken van derden.
 
18.3
Indien de Klant hebt gekozen voor bezorging bij buren, voor de deur van de woning of op andere wijze
 anders dan door persoonlijke overhandiging, komt die wijze van bezorging geheel voor risico van de Klant. Vegan Today is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van producten noch is Vegan Today aansprakelijk voor door de Klant hierdoor mogelijk geleden schade.
 
18.4
Vegan Today is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder 
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Vegan Today of haar leveranciers, transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Vegan Today gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst. 
 
 
 
19.     Privacybeleid

19.1
Bij de afhandeling van een bestelling verwerkt Veagn Today de persoonsgegevens van de Klant. Om de Klant te informeren over wat er met deze gegevens gebeurt, hanteert Vegan Today een privacyverklaring die is gepubliceerd op de website.

 
 
 
20.     Verdachte fraude-accounts
 
20.1
Gebruiker behoudt het recht voor om alle accounts te onderzoeken waarvan wordt vermoed dat er sprake is van  onjuiste of frauduleuze activiteiten.

 
20.2
Gebruiker behoudt het recht voor om een bestelling of account na onjuiste of frauduleuze activiteiten
 te beëindigen.

 
21.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter; ongeldige bepalingen

21.1
Op alle overeenkomsten tussen Vegan Today en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2
Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

 

      
22.     Diverse bepalingen

22.1
Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Vegan Today inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het 
onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

21.2
Vegan Today is niet aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade die voortkomt uit het niet juist bewaren, klaarmaken of niet tijdig klaarmaken/verbruiken van de geleverde producten.

21.3
Vegan Today doet steeds het nodige om duidelijk aan te geven welke producten het levert en indien nodig zullen de producten voorzien zijn van een ingrediëntenlijst op de website. Vegan Today is niet aansprakelijk voor allergieën of intoleranties noch enige gevolgschade hiervan.

21.4
Het niet of laattijdig uitoefenen van de rechten door Vegan Today bij eventuele overtreding door de Klant, kan niet aangezien noch geïnterpreteerd worden als een verklaring (expliciet of impliciet in zijn geheel of in een deel) van afstand van haar rechten, noch vormt dit een beletsel voor de uitoefening van deze rechten. Een verklaring van afstand van rechten dient steeds uitdrukkelijk en schriftelijk gedaan te worden. In het geval er een uitdrukkelijke een schriftelijke afstand van een recht word gedaan door Vegan Today in een specifieke omstandigheid, dan kan dit niet begrepen worden als een afstand van recht voor andere of toekomstige inbreuken.